پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق1394

  • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق1394

  • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 17 آبان 1394
  • تاریخ اتمام نمایشگاه: 20 آبان 1394
  • آدرس: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی