چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق سال 1393

  • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق سال 1393

  • تاریخ برگزاری نمایشگاه: 17 آبان 1393
  • تاریخ اتمام نمایشگاه: 20 آبان 1393
  • آدرس: نمایشگاه های بین المللی نهران