اخبار

  • عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد.
    عنوان خبر در این قسمت قرار میگیرد.

    محیط شهری نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. عناصر این محیط بالتبع میتوانند تاثیرگذار باشند. عناصر محیط میتواند مفاهیم خاصی را القا کند و یا بدلیل بی توجهی موجب رفتارهایی ناهنجار باشد. برخی از عناصر مبلمان شهری از جمله صندلیها تاثیر مهمی در سیمای مکان دارند.

    20 تیر 1393