خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

آزمون های ایمنی
 

1.       آزمون تعویض پذیری

2.       آزمون مقاومت پیچشی

3.        آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه

4.       آزمون مقاومت در برابر حرارت

5.       آزمون افزایش دمای کلاهک

آزمون شرایط خطا