خدمات آزمایشگاهی

آزمون های ایمنی

  1. آزمون تعویض پذیری
  2. آزمون مقاومت پیچشی
  3. آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه
  4. آزمون مقاومت در برابر حرارت
  5. آزمون افزایش دمای کلاهک
  6. آزمون شرایط خطا